Đơn hàng Tokutei thực phẩm đầu Việt làm sủi cảo tỉnh Gunma

Đơn hàng Tokutei thực phẩm đầu Việt làm sủi cảo tỉnh Gunma

Ngày thi : 25/03/2024

Giới tính : Nam/Nữ

Lương cơ bản : 170.000 Yên

Số lượng : 24